SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG

TAGJAI:


Az iskolában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre.
Az iskolai szülői szervezet elnevezése: szülői munkaközösség.
A szülői munkaközösség az iskolába járó valamennyi tanuló szüleinek az érdekképviseletét ellátja.
A szülői munkaközösség szervezetei:
•    osztály szülői munkaközösségek,
•    iskolai választmány,
•    vezetőség.
Az osztályok szülői munkaközösségeit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják.
A szülői munkaközösség legmagasabb szintű döntést hozó szerve az iskolai választmány.
Az iskolai választmány dönt minden olyan kérdésben, amellyel a magasabb jogszabályok vagy az iskola belső szabályzatai a szülői munkaközösséget felruházzák.
Az osztályok szülői munkaközösségei a szülők javaslatainak összegyűjtése után évente elnököt és elnökhelyettest választanak nyílt vagy titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel.

A szülői munkaközösségnek figyelemmel kell kísérnie az intézményben
•    a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését,
•    oktató-nevelő munka eredményességét.
A szülői szervezet tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, a gyermekek, tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben.